سیستم امور قراردادها مبتنی بر SharePoint

1- سيستم پايش مناقصات و گزارش گيري و...

 • تقسيم بندي مراحل هر نوع مناقصه و تعيين زمان هر مرحله ثبت اقدامات كارشناس در هر مرحله
 • كنترل و اعلام تاخير يا قبل از تاخير براي كارشناس و مسئول اعلام شفاف هر مرحله و وضعيت مناقصه براي مسئولين
 • گزارش گيري به گونهاي كه عملكرد كارشناس و ادارات ذيربط را در طول پروسه مناقصه معين مي كند.
 • هر گونه جلو افتادگي يا تاخيرات را با گزارش مشخص مي كند.
 • مي توان با ارزيابي گزارش عوامل تاخير در مناقصات را تعيين و چاره انديشي نمود.

2- امكان ارائه مدارك و معرفي از طريق اينترنت

 • در اختيار قراردادن پرسشنامه از طريق سايت شركتو قابي الصاق نمودن مدارك شركتها
 • ايجاد بانك اطلاعاتي جامع از پيمانكاران /مشاوران/تامين كنندگان
 • قابليت جستجو روي كليه اطلاعات ارسالي از مشاوران و...
 • نگهداري كليه ارزيابي هاي كيفي بعمل آمده براي هر شركت
 • نگهداري كليه ارزيابي پس از اتمام قرارداد
 • عملكرد هر شركت در مناقصات و قراردادها (در چه مناقصاتي دعوت شده /شركت نموده /ارائه نرخ نموده يا انصراف داده)
 • قابليت ارائه اطلاعات و كارنامه عملكرد هر شركت براي كاربران سيستم اطلاعات پيمانكاران/ مشاوران/تامين كنندگان (داخلي و خارجي)

3- بانك الكترونيك اسناد(اسناد مناقصه / اسناد قراردادها/ پرونده قرارداد )

 • تهيه اسناد مناقصه بصورت فايل PDF جهت ارسال از طريق اينترنت به مناقصه گران
 • تهيه سند قرارداد نهايي شده پس از امضاء طرفين براي مراجعات بعدي بدون نياز به دسترسي به پرونده مكتوب
 • تهيه پرونده قرارداد (مادر) شامل كليه اسناد مناقصه مكاتبات و مصوبات بصورت الكترونيك جهت مراجعات بعدي بدون نياز به پرونده مكتوب

4- امكان توزيع اسناد مناقصات از طريق اينترنت

 • اسناد مناقصه بصورتPDF تهيه و امكان دسترسي اينترنتي در سايت شركت به مناقصه گران در مدت محدود داده خواهد شد.
 • مناقصه گران فقط در موقع ارائه نرخ و گشايش پاكات بايستي به اداره مراجعه نمايند.

5- سيستم ابلاغ دعوتنامه ها واطلاعيه ها به پيمانكاران و بر قراري كليه مكاتبات و ارتباطات از طريق پست الكترونيكي

6- امكان تهيه فرمهاي داخل اداره و بين اداره در بستر الكترونيكي

7- گردش امور در اداره از طريق سيستم

8- ثبت كليه امور (بانك اطلاعات الكترونيكي) و قابليت دسترسي

9- ايجاد امكان گسترش سيستم به ساير ادارات (مانند كالا مديريت پروژه ها/ مديريت برنامه ريزي/كميسيون مناقصات /حسابداري و كنترل هزينه ها/...)

پايش اجراي پروژه با ارائه زمانبندي اجراي پروژه با زمانبندي شروع بكار و كنترل و پايش زمان اجراي پروژه با زمانبندي قرارداد و شفاف سازي به وقت پيشرفت پروژه

پايش سيستم پرداختها بوسيله پايش دادن تنظيم سند پرداخت تا صدور چك و شفاف سازي اين پروسه در اداره مجري و حسابداري

10- ايجاد امكان كنترل پروژه و دريافت گزارش پيشرفت از پروژه ها و ارتباط اين برنامه با سيستم هاي پيشرفته مانند كنترل پروژه MS project

11- ايجاد امكان ارتباط با ساير سيستم ها(از جمله E-org) درصورت وجود اين امكان در سيستم مقابل